May. 3, 2012

Graham Greene by Yousuf Karsh

Karsh portrait of Graham Greene

Graham Greene, 1964. Portrait by Yousuf Karsh.